RT-groep: remedial teaching

Naast het onderwijs in de groepen wordt er op onze school ook extra begeleiding gerealiseerd bij de remedial teacher voor leerlingen die behoefte hebben aan extra zorg buiten de groep. Individueel of in een klein groepje. Dit kan gaan om kinderen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het volgen van het tempo of het niveau van de groep.

Te denken valt aan extra hulp en begeleiding bij (begrijpend) lezen, spellen, rekenen of het verbeteren van de werkhouding. Op onze school zetten we deze zorg met name in de onderbouw in, onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. In dit kader zijn we vorig jaar gestart met een voorschottraining in de tweede helft van groep 2, met het doel om kinderen die een risico vormen wat betreft het leesonderwijs een betere start te laten maken in groep 3, wanneer zij gaan leren lezen en spellen. Vanwege het grote succes bieden we deze training ook dit jaar weer aan.

Door de remedial teacher wordt ook pedagogisch-didactisch onderzoek gedaan om te achterhalen wat ten grondslag ligt aan een probleem met een van de bovengenoemde vakgebieden. Individuele hulp aan kinderen wordt altijd vastgelegd in een individueel handelingsplan.

 

In het School Ontwikkelprofiel leest u hoe onze basisondersteuning wordt vorm gegeven.