Onze identiteit

De Wilhelminaschool is een Protestants Christelijke basisschool. Zij ontleent haar identiteit aan het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De Bijbel is het uitgangspunt voor ons handelen en bepaalt de waarden en normen binnen onze school.

Vanuit deze grondslag willen wij komen tot een veilig en prettig klimaat waarin er aandacht is voor ieder kind, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij zien ieder kind als een uniek schepsel van God. Wij handelen vanuit het Bijbelse principe dat je je naaste moet liefhebben als jezelf en maken dit zichtbaar in onze omgang met het kind. Wij zorgen voor een positief en veilig klimaat, waar ruimte is voor verschillen.

Op de Wilhelminaschool zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Wel verwachten wij dat de ouders zich conformeren aan de uitgangspunten van de school.