Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling schooljaar 2019-2020

De oudergeleding bestaat uit Carmen Verdoold (voorzitter), Karen Stehouwer en Willy-Janne Verlaan en het onderwijzend personeel wordt vertegenwoordigd door Marjolein Pietersen, Kristian Spaanderman en Ineke Hanse. Een enthousiaste groep betrokkenen die met elkaar de belangen van ouders, kinderen en het personeel behartigt. De oudergeleding stelt zich kort voor:

Carmen Verdoold (voorzitter)
Ik ben de moeder van Vigo (middelbare school) en Pip (groep 7). Mijn betrokkenheid bij de Wilhelminaschool is groot en vanaf het schooljaar 2015-2016 neem ik deel aan de MR. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen op de Wilhelminaschool zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Ik vertegenwoordig graag de stem van de ouders in de MR om zo een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke, inspirerende en veilige leeromgeving voor onze kinderen.
Ik werk bij Zilveren Kruis, een grote zorgverzekeraar. In mijn werk zorg ik er mede voor dat de o.a. de huisartsenzorg, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg beschikbaar is voor onze verzekerden.

Karen Stehouwer
Ik ben moeder van Puck (groep 6) en Teun (groep 4). Ik maak sinds schooljaar 2016-2017 deel uit van de MR en vind het erg leuk om op deze manier mee te kunnen praten over de gang van zaken op school en om bij te dragen aan het maken van de juiste keuzes voor de kwaliteit van het onderwijs. Ik zie het als onze taak om de stem van de ouders hierin te vertegenwoordigen en ik vind het erg belangrijk dat er naar de behoeftes van de kinderen wordt gekeken. Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld, hoe je de aandacht voor elk kind in grote klassen waarborgt.
Ik werk bij ontwikkelingsorganisatie Cordaid en reis regelmatig naar Oost-Afrika. In mijn werk zorg ik er mede voor dat kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden gehoord worden en ondersteund worden om aanspraak te maken op hun rechten en voldoende informatie hebben om voor zichzelf de juiste keuzes te maken. Goed luisteren naar wat deze mensen belangrijk vinden en dat op de juiste plek en juiste manier verwoorden is een manier om bij te dragen aan betere levensomstandigheden van deze mensen.

Willy-Janne Verlaan
Ik ben Willy-Janne Verlaan, getrouwd met Peet-Jan en moeder van Noa (groep 3), Samuël (groep 1) en Anna-Sofie (2 jaar). Ik start in het schooljaar 2017-2018 in de MR. Ik wil me via de MR inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen en het behoud van de christelijke identiteit van het onderwijs. Ik werk drie dagen per week bij de gemeente Nieuwkoop als projectleider op de beleidsafdeling.

Als oudergeleding van de MR luisteren wij goed naar de ouders zodat we hun belang steeds zo goed als mogelijk kunnen behartigen binnen de MR van de school. Spreek ons gerust aan of bel of mail de voorzitter (E-mail; 06-24257126).

MR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders en teamleden in de MR:

Carmen (voorzitter) - moeder van Pip (gr. 7) 

Willy-Janne Verlaan - moeder van Noa (gr. 3) en Samuël (gr. 1)

Karen Stehouwer - moeder van Puck (gr. 6) en Teun (gr. 4)

Kristian Spaanderman - leerkracht groep 8

Ineke Hanse - remedial teacher

Marjolein Pietersen - leerkracht groep 1/2A