Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling schooljaar 2021-2022

De oudergeleding bestaat uit Karen Stehouwer (voorzitter), Tjeerd van der Meulen en Willy-Janne Verlaan en het onderwijzend personeel wordt vertegenwoordigd door Marjolein Pietersen (groep 4), Els van Rossum (groep 7A) en Ineke Hanse (Remedial Teacher). Een enthousiaste groep betrokkenen die met elkaar de belangen van ouders, kinderen en het personeel behartigt.

De oudergeleding stelt zich kort voor:

Karen Stehouwer (voorzitter)

Ik ben moeder van Puck (groep 8) en Teun (groep 6). Ik maak sinds schooljaar 2016-2017 deel uit van de MR. Ik vind het leuk om op deze manier mee te kunnen praten over de gang van zaken op school, om bij te dragen aan het maken van de juiste keuzes voor de kwaliteit van het onderwijs met oog voor de verschillende behoeftes van de kinderen.

Ik werk bij ontwikkelingsorganisatie Cordaid en reis regelmatig naar Oost-Afrika. In mijn werk zorg ik er mede voor dat kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden gehoord worden en ondersteund worden om aanspraak te maken op hun rechten en voldoende informatie hebben om voor zichzelf de juiste keuzes te maken. Goed luisteren naar wat deze mensen belangrijk vinden en dat op de juiste plek en juiste manier verwoorden is een manier om bij te dragen aan betere levensomstandigheden van deze mensen.

Willy-Janne Verlaan

Ik ben Willy-Janne Verlaan, getrouwd met Peet-Jan en moeder van Noa (groep 5), Samuël (groep 3) en Anna-Sofie (1A). Ik zit sinds 2017 in de MR. Ik wil me via de MR inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen en het behoud van de christelijke identiteit van het onderwijs. Ik heb samen met mijn man een aannemingsbedrijf in Harmelen.

Tjeerd van der Meulen

Ik ben Tjeerd van der Meulen, sinds september 2020 lid van de MR. Daarvoor ben ik 4 jaar lid geweest van de SR op de Wilhelminaschool en in het dagelijks leven werkzaam op een accountantskantoor. Onze kinderen zijn: Johan (groep 7A), Maria (groep 5) en Thomas (groep 3). Oorspronkelijk kom ik uit Lelystad, heb ik gewoond en gestudeerd in Amsterdam en daarna getrouwd en in de binnenstad van Utrecht gewoond. Toen de kinderen kwamen zijn wij verhuisd naar Woerden. In mijn studententijd was ik al bestuurslid van Studentenvereniging Ichthus Amsterdam. Omdat onze school voor een aantal belangrijke thema's staat (zoals verbouwing en tijdelijke huisvesting) lijkt het me mooi om daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Als oudergeleding van de MR luisteren wij goed naar de ouders zodat we hun belang steeds zo goed als mogelijk kunnen behartigen binnen de MR van de school. Spreek ons gerust aan of bel of mail de voorzitter Karen Stehouwer (E-mail; 06-24257126).