Klachtenregeling

Klachtenbehandeling

De klachtencommissie deelt aan de voorzitter van het College van Bestuur, klager en aangeklaagde mee dat een klacht onderzocht wordt. De voorzitter van het College van Bestuur ontvangt hiervan een schriftelijk bericht. Intrekking van de klacht door klager wordt eveneens aan de andere betrokkenen meegedeeld. Tijdens een niet-openbare hoorzitting worden zowel klager als aangeklaagde door de klachtencommissie gehoord. Daarna volgt een schriftelijk advies aan de voorzitter van het College van Bestuur, waarin een gemotiveerd oordeel wordt gegeven over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Het rapport kan een aanbeveling bevatten over te nemen maatregelen. Klager, aangeklaagde en de directeur van de school ontvangen een afschrift van het rapport.

Termijn klachtenregeling

In beginsel kan niet geklaagd worden over situaties die zich langer dan een jaar geleden hebben afgespeeld. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De klachtencommissie stelt haar advies binnen vier weken op en deze termijn kan nog eens vier weken worden verlengd. De voorzitter van het College van Bestuur heeft vier weken voor het opmaken van het eindoordeel, ook weer te verlengen met vier weken. De verlenging van beide laatstgenoemde termijnen dient door de klachtencommissie, respectievelijk de voorzitter van het College van Bestuur wel te worden gemotiveerd.

Een uitgebreide versie is op school in de zien en/of te lezen.

Landelijke klachtencommissie besturenraad

Postbus 907

2270 AX  VOORBURG

070-3861697

(van 9.00 – 12.30 uur)